Certificats

Atenció: Els certificats sol·licitats degudament, és a dir, aquells pels quals s’ha entregat la documentació necessària, no seran entregats en el moment de fer la sol·licitud, sinó a posteriori.

Certificat d’equivalència del nivell de català

Per poder demanar l’equivalència del nivell de català, amb la finalitat de presentar-lo a una oposició o bé a una borsa de treball, cal que comproveu abans si compliu algun dels requisits de la taula següent:

Taula d’equivalències del nivell de català (podeu obrir-la aquí)

En cas afirmatiu, cal que ens entregueu la següent documentació:

Nivell B:
Original del llibre d’escolaritat d’EGB
Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i del títol d’FP1
Original del llibre d’escolaritat d’ESO (alumnat procedent d’Aragó)
Nivell C:
Original del llibre d’escolaritat d’ESO
Original del llibre d’escolaritat d’ESO, llibre qualificacions de BUP i llibre de qualificacions de Batxillerat (alumnat que va cursar 1r i 2n de BUP i després el Batxillerat)
Original del llibre d’escolaritat d’EGB i del llibre de qualificacions de BUP
Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i FP2 i del títol d’FP2

Certificat de matrícula (del curs actual i cursos anteriors).

Certificat de qualificacions (L’alumnat que necessiti un certificat de qualificacions ha de portar l’original del llibre d’escolaritat d’ESO, de BUP o de Batxillerat, segons correspongui.)