Tots som Martí

El projecte Tots Som Martí fa referència al Projecte de Convivència del nostre centre. Aquest projecte reflecteix les accions que desenvolupa el nostre centre educatiu per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. Per tant, aquestes accions tenen com a objectiu millorar la convivència en tres àmbits diferents que són l’aula, el centre i l’entorn. A més a més, el Projecte Tots Som Martí inclou protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència.

L’elaboració d’aquest projecte l’ha dut a terme la Comissió de Convivència, la qual ha col·laborat en la planificació, aplicació i el seguiment del Projecte. Cal destacar també, que en la seva elaboració s’ha tingut en compte el Document de Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i el Pla d’Acció Tutorial (PAT).