Estudis

ESO

 •  Descripció

  L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Continguts

Matèries de primer, segon, tercer curs i quart

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d’incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica. A tercer curs s’introdueix la matèria optativa d’emprenedoria, que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds dels alumnes respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l’etapa.

Projecte de recerca
En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que té la consideració de matèria optativa. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

 •   Vies accésEs pot matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria l’alumnat que compleixi 12 anys durant l’any d’inici del curs i el d’edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió en un centre determinat.
 •   Preinscripció i matrícula

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

 • Continuïtat

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

* Els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
* La formació de persones adultes;
* Els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
* Els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Batxillerat

Què es pot estudiar al nostre centre?

 • Hi ha dos modalitats de batxillerat: humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia.

  El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

  Es pot escollir entre les dos modalitats de batxillerat que el centre oferta: humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia.

  La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d’assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

 • Materies de Modalitat:Vies accésPer accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:* Graduat o graduada en educació secundària obligatòria,
* Tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

 • Preinscripció i matrícula

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

 • Continuïtat

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

* A la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
* A un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
* A un cicle formatiu de grau superir d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
* Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
* Al món laboral.

PFI Muntatge i manteniment d’equips informàtics

Si tens més de 16 anys i menys de 21 i no tens el títol de l’ESO pots cursar un programa de formació i inserció.

S’estructuren en:

 • Mòduls de formació professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

IDENTIFICACIÓ

 • Denominació: Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.
 • Durada: 1.000 hores.
 • Família Professional: Informàtica i Comunicacions.

MÒDULS PROFESSIONALS

Mòduls de Formació Professional

 • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.
 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • Projecte Integrat.
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
 • Formació pràctica en empreses.

Mòduls de Formació General

 • Estratègies i eines de comunicació.
 • Entorn social i territorial.
 • Estratègies i eines matemàtiques.
 • Incorporació al món professional.

LA SUPERACIÓ D’AQUEST PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ COMPORTA:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108 Operacions Auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per a obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.