SIEI

SIEI: SUPORT INTENSIU PER A L’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA

A principi de curs es va incorporar a l’institut Collblanc l’equip SIEI, dos psicopedagogs i un vetllador destinats a donar suport intensiu per a l’escolarització inclusiva d’alumnes amb NEE.

En aquesta unitat atenem entre 6 i10 alumnes. Es prioritza el suport al  professorat del grup ordinari, mitjançant la concreció d’estratègies per fer possible la seva participació en les activitats de l’aula ordinària i/o l’elaboració de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup.

Així mateix, es desenvolupen activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho fan indispensable.

Objectiu
Afavorir l’autonomia i equilibri personal i el desenvolupament d’habilitats socials dels alumnes. Les adaptacions que es fan les determinen en el seu pla individualitzat.

En el Pla Individual es contemplen objectius específics d’habilitats adaptatives relatius a aspectes com Autonomia i iniciativa personal,  Comunicació,  Aprendre a aprendre i Viure en comunitat.

Com treballem
La nostra manera de treballar és molt flexible per adaptar-nos a les necessitats dels alumnes.

Els tipus bàsics d’intervenció son:

  • Suport al grup ordinari.
  • Aplicació d’estratègies metodològiques per afavorir l’assoliment dels continguts ordinaris del seu grup de referència.
  • Elaboració de materials específics.
  • Habilitats socials i hàbits d’autonomia personal
  • Sortides
  • Suport en petit grup
  • Processos cognitius bàsics (percepció, atenció i memòria)
  • Ús de l’ordinador, eina d’aprenentatge i diversió.