Documents Gestió de Centre

En aquesta secció s’exposa el contingut més significatiu del Projecte Educatiu de Centre.

Doncs la legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda. Aquests documents són els següents:

Documents que conté Enllaç
  • El projecte educatiu del centre (PEC)
  • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
 
  • El projecte lingüístic (PL)
 
  • El projecte de direcció (PdD)
 
  • La programació general anual (PGA)
 
  • La memòria anual (MA)