Normes bàsiques de funcionament

ASSITÈNCIA I PUNTUALITAT

L’assistència i la puntualitat a la classe són essencials per al bon funcionament del centre. Ambdues repercuteixen en l’aprenentatge de l’alumnat i en el manteniment de l’ordre i la disciplina.

 • L’assistència és un dret i un deure de tot l´alumnat. Per tant, la falta reiterada es podrà sancionar d´acord amb la normativa vigent.
 • Els pares, mares o tutors legals justificaran les faltes d´assistència amb el model de justificant de faltes que els alumnes entregaran al/la tutor/a. Aquest model és a consergeria, sala de professors i web del centre.
 • Només el/la tutor/a podrà justificar la/les falta/es dins el programa de gestió de faltes.
 • El professorat podrà verificar, si ho creu convenient, la veracitat dels esmentats justificants.
 • En cas de visita mèdica, el justificant d’haver ser atès al CAP o hospital serà adjuntat a l´imprès de justificació de faltes oficial.
 • La puntualitat és un requisit indispensable per al bon funcionament de les classes. Tothom ha de ser puntual en l´inici i l´acabament de les classes.
 • Les portes del centre es tancaran a les 8.05 hores a primera hora del matí. S’ha de procurar ser puntual i quan l’alumne arribi tard s’haurà d’identificar a consergeria o al/la professor/a de guàrdia i, en cas de no tenir justificació, presentar-se al membre de l’equip directiu de guàrdia o a la TIS abans d’incorporar-se a les classes. Si l’alumne/a porta un justificant mèdic podrà incorporar-se directament a l’aula.
 • Els alumnes de batxillerat no poden entrar al centre si l’absència anterior no està degudament justificada. El fet que hi hagi examen d’alguna matèria no els eximeix de l’obligatorietat d’assistìr a les hores anterior.
 • La TIS del centre, porta el control d’absentisme de l’alumnat. Cada matí, a partir de les 9, passa per totes les aules per informar-se de les possibles absències i comunicar-les a les famílies. Paral·lelament, cal introduir la falta al programa i a trametre-la a través de l’opció enviar.

PERMANÈNCIA AL CENTRE

L’alumnat no pot sortir del centre fins que finalitzi la jornada escolar.

Alumnes de batxillerat: A les hores d’esbarjo poden sortir del centre (només si els pares ho han autoritzat)

HORARI SECRETARIA I CONSERGERIA

SECRETARIA: 10:00- 10:15 (Entrega o recollida de documentació)

CONSERGERIA: 10:00- 10:15 i 12:15-12:30 (Per fer fotocòpies o recollir dossiers)

Els alumnes han de respectar l’horari establert i no es pot donar permís per a que hi vagin en altres moments del matí.

ÚS D’APARELLS ELECTRÒNICS

Els alumnes no poden fer un ús inadequat dels aparells i han de seguir les indicacions del professorat.

Els aparells electrònics no poden ser material obligatòri per a realitzar una ctivitat d’aula.

El centre no es fa responsable de la pèrdua o desaparició de qualsevol aparell electrònic.

El departement d’educació física gestionarà la guarda dels mateixos segons la seva normativa interna.

Si es detecta un ús inadequat dels aparells:

 1. El/la alumne/a l’entregarà al/la professor/a. Aquest li demanarà que l’apagui però no en pot extreure la tarja de memòria.
 2. El/la professor/a lliurarà a la secretaria del centre l’aparell(prèviament el posarà dins d’un sobre on indicarà el nom i grup de l’/la alumne/a).
 3. L’aparell romandrà un mínim de 24 hores al centre.
 4. Serà un membre de l’equip directiu qui l’entregarà a la família quan vinguin a recollir-lo.

AGENDA

L’agenda escolar és material obligatori i un medi de comunicació amb la família.

 1. Les famílies associades a l’AMPA podran recollir les agendes al despatx de l’AMPA els primers dies de curs.
 2. El professorat ha de remarcar a l’alumnat que s’hi anotin els deures i dates importants.
 3. El professorat es pot comunicar amb la família a través d’aquest medi.

CONVIVÈNCIA I CLIMA ESCOLAR

Consultar en els documents d’organització i getió de centres publicats pel Departament d’Educació el 21 de juny de 2019.

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf

ÚS DELS ESPAIS COMUNS DEL CENTRE

AULES
 • El/la professor/a no començarà la classe si l’aula no està neta i ordenada.
 • Si s’observa que al terra de l’aula hi ha molta brossa, el/la professor/a gestionarà la neteja fent que algú/na vagi a buscar l’escombra i el recollidor del passadís, esculli qui neteja i es retorni el material al passadís.
 • Si l’aula està desordenada també es gestionarà per a resoldre l’incidència.
 • Durant la classe, els alumnes seuran adequadament i no hi haurà cap fila de taules i cadires que toqui a les parets (s’ha d’evitar el deteriorament de la pintura del curs anterior).
 • Si es detecta que hi ha material en mal estat(pany, il·luminació, persianes….) s’ha de comunicar durant el mateix dia al secretari del centre.
 • Si el deteriorament del material ha estat intencionat s’ha de gestionar la incidència corresponent i aclariment dels fets.
 • Al finalitzar la jornada(de vegades no és la sisena hora), s’han de posar les cadires damunt les taules, tancar llums, persianes i finestres. És responsabilitat del/de la professor/a que l’alumnat faci aquesta tasca abans de sortir de l’aula.
 • Les aules es mantindran tancades amb clau quan no hi hagi alumnes. A primera hora i a les entrades dels esbarjos també estaran tancades. Això suposa que el professorat ha d’acudir puntualment a la seva aula i evitar que es generin conflictes als passadissos.
 • Els alumnes romandran a l’aula en cas d’absència del professor/a fins que arribi el/la professor/a de guàrdia, que es quedarà a l’aula amb el grup.
PASSADISSOS
 • Entre classe i classe, l’alumnat no ha de sortir de les aules.
 • Els alumnes només sortiran sols de l’aula per anar a les matèries optatives, educació física, religió/valors i agrupaments flexibles que es facin en el mateix passadís.
 • Quan calgui sortir de l’aula per altres àrees com VIP, música, desdoblaments de tecno-naturals, desdoblaments d’anglès o, en casos puntuals d’altres aules específiques, el/la professor/a anirà a buscar als alumnes a l’aula.
 • Els passadissos són indrets de pas o d’espera però mai de càstig, joc o d’esbarjo. Cal evitar els sorolls, els aldarulls, les aglomeracions i no entorpir la circulació.
SALA PROFESSORS
 • L’alumnat no pot entrar a la sala de professors.
 • No es pot donar medicaments als alumnes sense autorització dels pares/mares/tutors/es.
AULES ESPECÍFIQUES
 • S’aplica les mateixes normes d’ús d’aules per a les aules específiques.
LABAVOS
 • L’alumnat podrà utilitzar els lavabos a l’hora del pati.
 • En cas d’urgència, es poden utilitzar els lavabos de la planta baixa, prèvia autorització per part  del professor mitjançant l´ús del carnet i demanant les claus a consergeria.
 1. El/la professor/a entrega el carnet a el/la alumne/a.
 2. Aquest se’n va a consergeria, s’apunta al registre(nom i hora d’ús del lavabo). Si l’alumnat detecta alguna incidència al moment d’entrar als lavabos avisa de seguida a consergeria.
 3. La corsege li cedeix la clau del wc.
 4. El/la alumne/a retorna la clau a consergeria i retorna a l’aula.

IMPORTANT: Només poden fer-ne ús en cas d’urgència. Hi ha alumnes que aprofiten aquest recurs per a alterar l’ordre i passejar-se pel centre. Ells poden fer ús dels wc del pati a les hores d’esbarjo.

La resta dels labavos del centre estan tancats amb clau i no s’utilitzen.

Lavabos passadís de Batxillerat: A les hores d’esbarjo, romandran oberts per als alumnes de Batxillerat.

PATIS
 • Durant l´esbarjo l´alumnat no podrà estar a les aules ni als passadissos.
 • L´alumnat d´ESO romandrà al pati que estarà vigilat pel professorat i no podrà sortir del centre.
 • L’alumnat podrà fer ús de la biblioteca a les hores d’esbarjo quan s’hagi menjat l’esmorzar.
 • El/la professor/a que té classe després dels esbarjos és el responsable d’obrir la seva aula. No les obriran les conserges, per tant, l’alumnat estarà esperant a les zones comunes i cal ser puntual.

CONSERVACIÓ I NETEJA DEL CENTRE

Tots els membres de la comunitat educativa som responsables de mantenir netes totes les dependències interiors i exteriors i respectar i cuidar el material del centre, en qualsevol moment del dia.

Els alumnes col·laboren en el manteniment del pati a les hores de tutoria seguint una temporització de neteja.

OBJECTIUS

 • Prendre consciència de la importància de col·laborar entre tots.
 • Valorar el treball d’equip.
 • Sensibilitzar-se i adonar-se dels avantatges de viure/treballar en un entorn net i agradable.

El calendari de netejes de pati és el següent:

Quinzenes  
PRIMER TRIMESTRE
del dilluns al divendres A B C D E

AP

16 setembre 27 setembre X        
30 setembre 11 octubre   X      
14 octubre 25 octubre     X    
28 octubre 8 novembre       X  
11 novembre 22 novembre         X
25 novembre 5 desembre X        
SEGON TRIMESTRE          
del dilluns al divendres          
9 desembre 20 desembre   X      
8  gener 17 gener     X    
21 gener 31 gener       X  
3 febrer 14 febrer         X
17 febrer 28 febrer X        
2 març 13 març   X      
TERCER TRIMESTRE          
del dilluns al divendres          
16 març 27 març     X    
30 març 17 abril       X  
20 abril 30 abril         X
4 maig 8 maig X        
11 maig 15 maig   X      
18 maig 22 maig     X    
25 maig 29 maig       X  
1 juny 5 juny         X