Pràctiques a la facultat de Geologia

A les pràctiques a l’empresa duc a terme diferents tasques, una d’elles és analitzar solucions al comptador Coulter LS 230. Aquesta tasca comença quan s’obre un testimoni marí, que és un cilindre que s’ha dipositat al fons marí, i del qual s’extreuen les mostres un cop s’ha partit per la meitat.

 

Quan les mostres arriben al laboratori dintre de bosses de zip, nosaltres ens encarreguem de fer el tractament previ per poder fer un recompte de les partícules al comptador Coulter. Aquest tractament consta inicialment de pesar a la balança granataria entre 0,2 i 0,3 g de mostra,  ho dipositem a un got de precipitats i aboquem aproximadament 50mL d’ H2O2 al 10%.  Deixem a l’estufa a 80oC durant 24h, passat aquest temps afegim 50mL més d’ H2O2 al 10% i ho tornem a deixar a l’estufa.

Després la mostra sòlida que ha quedat al got de precipitats li posem aigua destil·lada per despagar-la i la posem dintre d’un pot de coulter i afegim una petita quantitat (a ull) de solució disgregant (polifosfat de sodi).

Aquests pots amb la mostra els portem a una sínia on pegaran voltes fins ser analitzats.
Un cop agafem el pot l’aboquem dintre la boca que té el coulter i donem a analitzar, quan s’ha analitzat la mostra obtindrem a l’ordinador, que està connectat, un gràfic que ens relaciona la mida de la partícula amb la quantitat que hi ha.

Les partícules, que són molt poc conductores, alteren la secció conductora del microcanal, cosa que provoca que la resistència entre els extrems del microcanal augmenti i per tant que el corrent elèctric que travessa el canal disminueixi per un breu període de temps.

En portar un registre dels polsos que ocorren en el corrent elèctric, es pot comptar el nombre de partícules presents en un determinat volum de fluid. L’amplitud del canvi en el corrent que travessa el microcanal es troba directament relacionat al volum de la partícula, així podem mesurar la distribució de la mida de les partícules comptades.