Pràctiques en la Facultat de Farmàcia de la UB

Per a obtenir el títol de CFGS en Química Ambiental, a més d’aprovar la part teòrica, s’han de realitzar 440 hores en un centre de treball. En el meu cas, he tingut la sort de dur a terme les pràctiques a la facultat de farmàcia de la UB, simultàneament amb els estudis. Estic ajudant al Doctor Joan Romanyà en el seu projecte de recerca i estic molt contenta ja que encara que les pràctiques són guiades cont amb molta autonomia i sempre se’m té en compte.

Durant el temps que he estat en el laboratori he dut a terme activitats molt diverses, així que avorrir-se és impossible. Principalment, la meva tasca ha consistit en analitzat l’efecte que suposa un incendi per a les propietats del sòl i als seus microorganismes…

El primer que he fet ha set simular les condicions de l’incendi, aplicant diferents temperatures a un sòl i d’aquesta manera observar quins són els canvis que suposa sobre el sòl inicial.

Per a poder realitzar conclusions, he analitzat diferents paràmetres com són el carboni orgànic i el total, el nitrogen, i el fòsfor.

Actualment, estic duguent a terme la determinació del fòsfor de les diferents terres per a veure quina quantitat ha quedat disponible.

Per a veure quin és el fòsfor disponible, el primer que he fet ha set analitzar el fòsfor inorgànic mitjançant la seva extracció amb una solució alcalina de bicarbonat de sodi, tamponada a pH 8.5. Posteriorment he agitar les mostres durant mitja hora y les he filtrar. Una vegada filtrat, amb ajuda d’un matràs de 25mL he estret una alíquota de 5mL de cada extracte i li he afegit 3 gotes de p-nitrofenol, preparat anteriorment, que serveix com a indicador de pH. S’ha d’ajustar amb un parell de gotes de H2SO4 fins que la mostra perd el color groc intens del p-nitrofenol al arribar a pH 5. Una vegada ajustat el pH he afegit un reactiu cromogènic que desenvolupa un color blau, que és més intens com més concentració de fòsfor hi ha.

Aquest mateix procediment, també l’he dut a terme amb diferents patrons per poder realitzar una recta de calibratge.

I per últim, el que he fet ha set mesurar l’absorbància en el espectrofotòmetre a 882 nm, per poder saber, a partir de la recta de calibratge, la concentració de fòsfor en els diferents sòls.

Una vegada obtingut el P inorgànic el que s’ha de fer és determinar el total per poder obtenir l’inorgànic restant els dos anteriors.

En aquest cas, el procediment és pràcticament igual però en lloc de fer l’extracció amb una solució alcalina, l’he fet una H2SO4 i una solució oxidant. A continuació he posat les mostres a l’autoclau a 120ºC, durant 30 minuts i una vegada fredes, he passat 5 mL a un matràs de 25 mL i he realitzar la resta, de la mateixa manera que amb el fòsfor inorgànic.

Això només és una petita mostra del que he fet per a veure de quina manera afecta un incendi a un sòl, tant amb el que respecta als seus components com organismes vius que conté.

Les FCT, m’han donat l’oportunitat de posar en pràctica el que he aprés a classe i agafar més confiança en el laboratori. A més, al fer feina en una facultat amb més gent, he aprés a treballar en equip i a solucionar, entre tots, els problemes que es presentassin en el projecte.