Projecte educatiu (PEC, NOFC, PD, PGA, MA i PLC)

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu descriu el caràcter propi de cada centre. Els documents estratègics de l’INS Mediterrània són els següents:

PEC Projecte educatiu de centre

NOFC Normes d’organització i funcionament de centre

PD Projecte de direcció

PGA Programació general anual

MA Memoria anual

PLC Projecte lingüístic de centre