Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Les proves per obtenir el títol d’ESO queden cancel·lades pel tancament dels centres decretat pel Govern de la Generalitat. Quan disposem de més informació us la farem saber a través d’aquesta pàgina web.

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a la realització d’aquestes proves.

Informació general

Continguts mínims de les matèries
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Matemàtiques
Ciències socials
Llatí
Emprenedoria

Calendari de les proves: 18 i 19 de març de 2020           Atenció! Proves cancel·lades