Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a la realització d’aquestes proves.

Informació general

Continguts mínims de les matèries
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Matemàtiques
Ciències socials
Llatí
Emprenedoria

Calendari de les proves: del 16 al 20 de març de 2020 (Pendent de confirmar)