Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legial de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. El Consell Escolar es regeix per l’article 148 de la llei 12/2009, d’Educació (LEC); pels articles 27, 28, 45, 46 i 47 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius; pels articles 13 fins al 20 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i els punts de la Resolució que donen instruccions per a l’organització i funcionament dels centres docents públics d’ensenyament secundari de Catalunya cada curs.

Podeu trobar més informació aquí.

Composició del Consell Escolar

President Josep-Carles Vila
Secretari Ferran Sanz
Cap d‘estudis Rosa Carbó
Cap d’estudis FP Enric Gamas
Representant del sector professorat Yolanda Álvarez
Representant del sector professorat Xavier Pech
Representant del sector professorat José Carlos Capafons
Representant del sector professorat Carlos Pérez
Representant del sector professorat Juan Carlos Méndez
Representant del sector professorat Joan Pere Díaz
Representant del sector professorat Cristina Montañés
Representant del sector alumnat Montserrat Obispo
Representant del sector alumnat Paula Carbajales
Representant del sector alumnat Clàudia Smet
Representant del sector alumnat Clàudia Ruzafa
Representant del sector pares i mares Antoni Serrano
Representant del sector pares i mares Mònica Cobos
Representant del sector pares i mares Gumersindo del Rey
Representant del sector PAS Vacant
Representant del sector PAE Mireia Muñoz
Representant de l‘AFA Jordi Amatller
Representant de l‘Ajuntament Clara Quirante