Pla de qualitat i millora

Política de qualitat

La política de qualitat de l’Institut Mediterrània és el marc de referència de totes les activitats i serveis que s’ofereixen per tal de d’educar i formar els joves com a ciutadans i ciutadanes responsables, crítics, democràtics, competents en habilitats socials, personals i acadèmiques, amb capacitat d’aprenentatge que els permetin participar activament en una societat complexa, exigent, dinàmica i multicultural, tot complint amb els requisits legals i reglamentaris.

L’institut es compromet a continuar treballant per oferir un servei de qualitat, tot complint la norma ISO 9001, i seguir cap a l’excel·lència. Per a això, emprarem la roda de la millora contínua per tal d’assolir el major grau de satisfacció de tots els components de la comunitat educativa.

L’equip directiu vetllarà per difondre la política de qualitat, per fer-la entenedora i per implicar la comunitat educativa en la seva aplicació, i n’establirà revisions periòdiques per a garantir-ne l’adequació a les necessitats de millora.

L’equip directiu donarà suport al personal del centre en el desenvolupament de les seves funcions i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per a la consecució dels objectius de millora.