Preinscripció i matrícula Programes de Formació i Inserció

Calendari

PREINSCRIPCIÓ

Difusió de l’oferta:

7 de maig

Presentació de sol·licituds:

Del 10 al 21 de maig

Entrevistes d’orientació i valoració:

Del 10 al 28 de maig

Llistes admesos i reclamacions:
Publicació de les llistes amb puntuació provisional

3 de juny

Sorteig del número de desempat

4 de juny

Presentació de reclamacions

Del 4 al 11 de juny

Publicació de les llistes amb barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

16 de juny

Difusió de l’oferta final

6 de juliol

Publicació llista d’alumnat admès i llista d’espera

6 de juliol

PERÍODE DE MATRICULA

Del 1 al 10 de setembre

Com fer la preinscripció

 1. S’ha d’emplenar la sol·licitud de pre-inscripció. (www.preinscripcio.gencat.cat).
 2. Cal lliurar la sol·licitud juntament amb la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.
 3. Demanar cita prèvia emplenant el següent formulari

Documentació necessària per la preinscripció

1) DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA:

 • Original i còpia DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

2) CERTIFICAT D’ESTUDIS O ALTRA DOCUMENTACIÓ:

 • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

Criteris de baremació

 1. PROXIMITAT DE DOMICILI: la proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d’influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona.
  • Tenir el dormició en l’àrea d’influència 1 (Barcelona ciutat): 30 punts.
  • Tenir el domicili dins de l’àrea d’influència 2 (Catalunya): 15 punts.

Document acreditatiu: original i còpia del DNI sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres. Si el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 1. PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA EN UN PFI O EQUIVALENT:
  • No haver realitzat un PQPI o un PFI o un cicle de formació professional: 20 punts.

Document acreditatiu:cap,l’acreditació es fa marcant la casella corresponent de la sol·licitud de preinscripció.

 1. ANYS D’ESCOLARITZACIÓ D’ESO:
  • Per haver estat escolaritzat a l’ESO: 5 punts per cada curs.

Document acreditatiu: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

 1. ÚLTIM CURS D’ESO:
  • Si l’últim curs realitzat és 4t d’ESO: 20 punts.
  • Si l’últim curs realitzat és 3r d’ESO: 10 punts.
  • Si l’últim curs realitzat és 2n d’ESO: 5 punts.

Document acreditatiu: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

 1. ENTREVISTA:
  • Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a: 0,10, 20 o 30 punts.