Consell escolar

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de control del centre, i està format per un total de 13 persones, que representen diferents sectors de la Comunitat Educativa. Es reunirà de manera ordinària un mínim d’un cop per trimestre, un cop a l’inici i al final de curs, i també de forma extraordinària quan sigui necessari.

 Composició del Consell Escolar 2020/2021:

C. S. G. Director del centre i President del Consell Escolar
R. C. L. Secretària del centre i del Consell Escolar
J. R. C. Cap d’Estudis del centre
L. C. R. Representant de l’AMPA
X. C. B. Representant de l’Ajuntament
A.M.S.S Representant del sector Famílies
M. O. Q.

 

Representant del sector Famílies
(lloc vacant) Representant del sector Famílies
O. V. G. Representant del sector Professorat
M.B.R Representant del sector Professorat
A.C.G Representant del sector Professorat
(lloc vacant) Representant del sector Professorat
E. R. C. Representant del PAS