Consell escolar

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de control del centre, i està format per un total de 13 persones, que representen diferents sectors de la Comunitat Educativa. Es reunirà de manera ordinària un mínim d’un cop per trimestre, un cop a l’inici i al final de curs, i també de forma extraordinària quan sigui necessari.

 Composició del Consell Escolar 2019/2020:

Berga Sesé, Èric Director del centre President del Consell Escolar
Cases Llubes, Roser Secretària del centre i del Consell Escolar
Sellart Galceran, Carme Cap d’Estudis del centre
Representant de l’AMPA
Representant de l’Ajuntament
(lloc vacant fins les eleccions octubre de 2020) Representant del sector Famílies
Representant del sector Famílies
Representant del sector Famílies
Representant del sector Professorat
Representant del sector Professorat
Representant del sector Professorat
Representant del sector Professorat
Representant del PAS