Preguntes freqüents

Un dels anhels de la nostra escola és compartir la gestió de l’escola de la forma més transparent més possible. Per contribuir-hi, en aquesta secció volem respondre dubtes que ens arriben per diferents vies (enquestes, AMPA, Consell Escolar, comentaris particulars). Us animem a fer-nos arribar els vostres dubtes de la manera que cregueu convenient, i preservant l’anonimat, els compartirem en aquesta secció si poden ser d’interès general.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com entrem a l’escola?


Per què els alumnes no fan fila per entrar al matí?

Durant molts cursos, els alumnes del centre han fet fila per entrar a l’escola. Antigament la feien a la plaça Sant Miquel, i fins el curs 13-14 al pati de l’escola.

Entenem que respectar l’ordre de la fila és treballar un hàbit necessari, i per això en fem en acabar l’esbarjo i en altres activitats. No obstant, com que a l’hora d’entrar a l’escola els mestres no hi som per atendre la fila com pertocaria, suposava una font important de conflictes entre alumnes.

 A què es destinen les quotes de fotocòpies i material que paguen les famílies?(dubte tramés a l’AMPA i exposat en el Consell Escolar, octubre 2017)

Les assignacions econòmiques que rep el nostre centre per part de l’administració (Departament d’Ensenyament) és al voltant d’uns 3.000eur/any a dia d’avui, i es donen en funció del nombre d’alumnes de cada centre. Aquest import es destina a: compra i manteniment d’equips informàtics i altres, fotocòpies en b/n, mobiliari, estris, biblioteques d’aula, serveis de correus i missatgeria, material esportiu, material didàctic d’aula, programari i serveis web, material d’oficina i material fungible.

Aquestes assignacions, doncs, no cobreixen la gran majoria de material fungible (fotocòpies de color, fulls de color, cartolines, enquadernacions, materials plàstics diversos) que fem servir amb els alumnes, i com la gran majoria de centres educatius optem per aquest model per poder fer ús del material necessari que haurien de proporcionar les famílies.

Les quotes que paguen les famílies a dia d’avui són de 45,00€ a  Infantil, i 50,00€ a Primària, com es pot veure desglossat en el fulls de material de cada curs.

Anualment fem balanç de l’import d’aquesta despesa, i fem els ajustaments necessaris per augmentar o reduir aquestes quotes.

 Com s’estableix el calendari escolar? (enquesta anònima de famílies, juny 2017)

El Departament d’Ensenyament és qui proporciona el marc del calendari escolar, mitjançant una resolució en el DOGC. Aquest marc estableix els dies d’inici i de final de cada trimestre, el total de dies lectius (entre 175 i 178/any), i els festius autonòmics i nacionals.

El marge d’autonomia de l’Escola consisteix en seleccionar els 3 dies de lliure disposició, que segons la normativa, s’han de distribuir equitativament el calendari. Aquest calendari definitiu l’aprova el Consell Escolar del centre un cop s’hi han afegit els festius locals.

 Com és que sovint no s’acaben els llibres/quaderns de text? (enquesta de famílies, juny 2017)

El claustre de l’escola creiem que els llibres són un recurs didàctic molt important, que presenta qualitat i diversitat en les seves propostes. Però tot sovint trobem altres activitats més properes als alumnes que no es basen en la línia editorial que treballem: tallers, apadrinament lector i “què m’expliques”, sortides, colònies, projectes d’aula, projecte interdisciplinari, ús de noves tecnologies, etc.

Els darrers vuit anys hem reduït pràcticament a la meitat la quantitat de materials editorials que les famílies han de comprar a Primària:

  • Hem eliminat els llibres de música, religió, ensenyaments alternatius i coneixement del medi.
  • Hem allargat l’ús a dos cursos dels llibres de llengua anglesa i llengua castellana.

I tot i aquesta reducció, en algunes ocasions no és possible acabar els materials que duren un curs (matemàtiques i llengua catalana). En ocasions, es tracta d’activitats que saltem per tractar aspectes treballats d’una altra manera (per exemple, en tallers matemàtics).

En altres ocasions, podem deixar alguna unitat didàctica sencera per fer. Això es deu a que la quantitat d’unitats didàctiques que es presenten (habitualment 9 per curs) requereixen un temps per començar-les i acabar-les com fem habitualment (presentació, portada, repàs per la prova, prova, etc), i ens conduiria a fer-les d’una forma més accelerada que no ajuda als alumnes a interioritzar els continguts.

Tot i això, la majoria de continguts d’aquestes unitats s’haurà treballat de manera transversal durant el curs (en tallers o en altres llengües), i valorem que el fet de no dur-les a terme no ens priva de complir el percentatge del currículum  que estem obligats a complir.