Circulars

En el nostre centre trametem totes les circulars per correu electrònic, a una o dues adreces de cada família. Tot i així, aquells documents que han de retornar-se signats també s’entregaran en suport paper.

De la mateixa manera, les faltes d’assistència, els resguards de pagament de les sortides, o les notificacions als tutors o d’altres tipus poden comunicar-se al centre també per correu electrònic, a l’adreça escola@escolavallfogona.cat.

Per estar informats, és important que ompliu la butlleta a l’inici de l’escolarització del/de la vostre/a fill/a on ens autoritzeu a rebre aquests correus. En cas de canviar d’adreça de correu electrònic, cal que ens informeu de la nova adreça.