Sortides

Sortir  de  l’escola  ens  permet  experimentar  la  realitat  individualment, compartir l’experiència amb els companys/es, transferir els aprenentatges  fets dins de les aules i a la inversa, partint del contacte amb l’entorn generar nous centres  d’interès  o  motivacions  per  a  l’aprenentatge  significatiu  i  contextualitzat.  Les  sortides escolars tenen un valor pedagògic indiscutible. Les NOFC contemplen que  cal  disposar  de  les  autoritzacions  per  a  les  sortides  escolars  dos  dies  abans de la mateixa. En el cas de les sortides locals sense cost econòmic  informarem  a  les  famílies  via  agenda  escolar,  donat  que  no  cal  autorització.

A causa de la situació de pandèmia, aquest primer trimestre només farem sortides locals, acompanyats per monitoratge. En cas que hi hagi una bona evolució, es tornarà a valorar des del claustre la viabilitat de fer altres tipus sortides.