Assemblea

 

És un moment per atendre i fomentar la cohesió del grup classe així com per  construir aprenentatge a partir de les interaccions. En les estones d’assemblea es susciten converses per iniciativa del mestre o dels alumnes. Aquestes converses parteixen dels fets del dia a dia de l’aula, de les emocions i interessos dels infants, de dubtes o problemes…  Permet i fomenta l’intercanvi d’idees, preguntes, emocions, sentiments, vivències que són susceptibles de generar benestar i coneixement a la totalitat dels alumnes i els/les mestres.  A  l’assemblea  les  individualitats  es  troben  permetent  descobrir,  acceptar  i  valorar  la  diversitat. És un espai que ens permet augmentar el coneixement que  tenim els uns dels  altres, gestionar les diferents actuacions dels nens i nenes, i arribar a acords. És un espai i temps per gestionar la vida del grup com a tal, partint de la individualitat per fer evident la  diversitat i possibilitar la generació d’aprenentatge.