Racons

El  treball  per  racons  és  una  proposta  metodològica  la  qual,  incidint  en  l’organització espacial de l’aula, genera diversitat de propostes on els/les nostres alumnes  poden  realitzar  de manera  simultània  diferents  activitats  de  tipus  cognitiu, manipulatiu  i simbòlic.  La  manera  d’organitzar  l’aula  permet  oferir  una  gran  varietat  d’activitats  a  les  quals  els  nens  i  nenes  poden  accedir  d’una  forma  oberta.  Els  infants  poden  treballar  autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult. Gràcies a les característiques del seu  plantejament,  el/la  mestre/a  pot  dedicar  moltes  estones  d’atenció  individualitzada  a  un  alumne o grup petit d’alumnes. 

El treball per racons és fonamental pel desenvolupament global de cada nen i nena, té en  compte les necessitats cognitives, motrius, afectives i socials.