Trets d’identitat

TRETS D’IDENTITAT

L’Escola Montbui es defineix com una escola pública, oberta a tothom i catalana. Ens identifiquem amb aquest país i amb la seva cultura i, per tant, utilitzem el català com a llengua d’ús i de comunicació. Sense oblidar l’aprenentatge de totes les llengües curriculars.

Així mateix, ens manifestem una escola inclusiva, que afavoreix la plena integració dels alumnes amb necessitats educatives especials, respectant les particularitats de cadascú.  Democràtica, que fomenta la llibertat d’expressió, la participació dels alumnes en la vida del centre i que accentua els aspectes de cooperació en lloc de competitivitat; arrelada al poble i que fomenta la participació de tota la comunitat educativa.

Som una escola activa,  que segueix una metodologia on els infants participen en els seus aprenentatges, usant mètodes i recursos adaptats a cada edat i circumstància, que s’ajuda de recursos i programes tecnològics en tots els àmbits.

 

OBJECTIUS 

Tenim com a objectius principals:

-formar persones: competents, autònomes, responsables, solidàries, respectuoses i amb pensament crític i democràtic, prioritzant la màxima participació de tots.

-fomentar la iniciativa i autonomia personal.

-potenciar la cultura de l’esforç personal i el treball en equip.

-promoure l’assoliment de les competències bàsiques, tenint en compte els quatre pilars:  aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conèixer i aprendre a conviure.

-assegurar l’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, així com el nivell més alt possible en totes les àrees curriculars; estimulant alhora la intel·ligència i la sensibilitat de cada alumne.

-integrar l’ús dels diferents mitjans tecnològics.