GEP – Projecte de Generació Plurilingüe

Què és el GEP?

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest programa d’innovació durant els cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

GEP

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de Medi Natural i Social denominat com Science.

Tant l’equip directiu com els mestres implicats rebran formació i s’ha creat un grup impulsor, s’elaboraran els projectes i material i aquests, s’aniran implementant. El GEP s’incorporarà també al projecte lingüístic del centre.

El curs 2017-18 s’aplicarà el projecte  amb l’objectiu de consolidar-lo i que es faci extensiu a tot el cicle superior.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/