Som una escola que vetlla per la inclusió

Tots i cadascun dels nostres alumnes és especial per a nosaltres. Tots són diferents. Des de de l’escola treballem perquè aquestes diferències no siguin un obstacle educatiu, sinó una avantatge per aconseguir l’èxit acadèmic i personal.

Com ho fem?

  • A través de l’atenció individualitzada i del treball en grup reduït. Per a nosaltres l’acció tutorial és un punt fonament de la nostra tasca. El tutor/a vetlla perquè el d3esenvolupament acadèmic i personal dels alumnes sigui òptim. Per aquest motiu, oferim sessions de tutoria individualitzada (tutor/a-alumne/a), de tutories grupals (per al treball de la cohesió grupal) i seguiment continu amb les famílies.
  • Grups Interactius (veure apartat Som una Comunitat d’Aprenentatge).
  • Detecció i seguiment de dificultats: vetllem perquè la detecció de dificultats d’aprenentatge es faci als cursos més baixos. És la manera de poder solventar-les el més aviat possible.
  • Suports externs: psicopedagogs/gues, logopedes, vetlladors/es… Comptem amb el suport de professionals de l’educació i del desenvolupament psicològic infantil, que col·laboren amb l’escola i amb les famílies.