Activitats extraescolars

Per a informació actualitzada dels extraescolar tant d’alumnes com de pares, us podeu connectar a:

extraescolars.apamar.cat

extraescolars1617

Hi haurà una persona dedicada a la coordinació de les activitats que al mateix temps serà la persona que farà d’enllaç entre pares i mares, els diferents educadors, l’empresa i l’Escola.

El pagament de les activitats es farà a l’inici de cada trimestre mitjançant domiciliació bancària.

Normes per al bon funcionament de les activitats extraescolars

 • Els alumnes que fan activitats han de sortir de la classe i passar pel vestuari com si anessin a casa.
 • No es pot sortir de l’Escola fins que no acabi l’activitat extraescolar.
 • Els nens/es han de portar el berenar des de casa.
 • Els familiars només podran entrar a l’Escola el dia de la classe oberta, que s’anunciarà prèviament.
 • Cal respectar les normes de l’Escola durant les activitats extraescolars

(pujades i baixades, llaminadures, papers, jardins, ordre…).

 • Cal respectar el material de l’activitat així com els espais on es fa.
 • En l’activitat de patinatge no es pot sortir del poliesportiu amb els patins posats pel perill que representa la rugositat del terra i les escales.
 • En les activitats que es fan a la Caseta, s’haurà de tenir cura de deixar el mobiliari i el contingut ordenat.
 • Cal utilitzar les papereres per llençar l’embolcall del berenar i altres deixalles.
 • Durant les activitats, s’utilitzaran els lavabos del gimnàs o de la Caseta.
 • No es podrà entrar ni a l’edifici de l’Escola ni al menjador sense els monitors.
 • Els alumnes hauran d’esperar-se allà on els indiqui el seu monitor.
 • El material del gimnàs s’ha de deixar endreçat de manera que no tapi l’espai corresponent a la porta d’emergència.
 • Els espais que s’utilitzin en les activitats extraescolars, s’han de deixar recollits i endreçats.

En les activitats realitzades pels pares hi ha d’haver un monitor res-ponsable dels infants.