Escola Plurilingüe (i PLC)

En un món cada vegada més complex, en el qual s’evidencia una forta transformació de la societat, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és, no únicament necessari, sinó gairebé imprescindible i, per tant, el sistema educatiu ha de poder formar parlants plurilingües, amb diferents graus de domini de les llengües que coneixen, capaços d’interactuar en un context lingüístic i cultural complex, oberts al món i capacitats per accedir al mercat laboral amb garanties d’èxit*. Aquest context emmarca el model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya en el marc del plurilingüisme

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el document normatiu que regula el tractament de totes aquestes llengües que formen part de la vida dels nostres alumnes, per poder organitzar el seu ús i concretar la metodologia més adient per al seu ensenyament-aprenentatge al nostre context. Entenem l’ús i l’aprenentatge de les llengües com a eines potenciadores de la comunicació, el coneixement i la construcció del pensament. Aquesta mirada plurilingüe de l’aprenentatge de les llengües ha de permetre als nostres infants construir un pensament ric, integral i intercultural per a un món actual canviant i complexe.

En el marc conceptual del plurilingüisme, la llengua catalana és la llengua vehicular del procés d’ensenyament­-aprenentatge i de comunicació amb la comunitat educativa i és l’element cohesionador i igualador de tots i cadascun dels membres de la nostra comunitat escolar. Però la llengua castellana i la llengua anglesa no són només enteses com a llengües d’aprenentatge, sino també com elements de comunicació. Aquest tipus d’aprenentatge s’implementa a la nostra escola a través de la metodologia AICLE, en què algunes àrees (o parts) es fan en diferents llengües. La resta de llengües presents a l’escola també han de poder tenir espais de reconeixement i visibilitat.

En aquest sentit, des del curs 17-18, la nostra escola forma part de la Generació Plurilingüe (GEP), un programa d’innovació que té per objectiu millorar la competència del nostre alumnat en llengua estrangera. Podeu llegir totes les notícies publicades sobre activitats implementades a l’escola emmarcades en el projecte GEP.

 

* Extret de XTEC