Programació General Anual (PGA)

La Programació General Anual és el document normatiu que concreta les actuacions per a cada curs a partir del Projecte Educatiu de Centre. Ha d’explicitar les prioritats i els aspectes relatius al funcionament dels centres per al curs escolar, fent èmfasi en els següents aspectes:

  • Prioritats del curs: concrecions d’objectius, actuacions (temporització i
    responsabilitats) i indicadors d’avaluació.
  • Funcionament i organització del curs: informacions més rellevants que
    conformen la planificació de l’any escolar.*

La PGA és valorada al final del curs a partir dels indicadors d’avaluació previstos a l’inici. La Memòria del curs recollirà la valoració de les actuacions fetes i pendents.

Aquí podeu llegir la PGA de l’Escola Colors pel curs 18-19 i la Memòria corresponent.

 

 

* Extret de Pautes per a l’assessorament dels centres en l’elaboració de la Programació General Anual (PGA) i la Memòria Anual (MA) de centre