Projecte de Direcció (PdD)

El Projecte de direcció és un document bàsic de gestió del centre docent que ordena el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la direcció, concreta l’estructura organitzativa i hi inclou uns indicadors que serveixen per avaluar l’exercici de la direcció.  El PdD es concreta cada curs mitjançant les Programacions Generals Anuals per tal d’assolir els objectius formulats al projecte.

Aquí podeu llegir el Projecte de Direcció de l’Escola Colors pels cursos 2017-2021