Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe)

gep

HIGH FIVE: MÉS llengües, MORE interaction

És un nou projecte que s’inicia a l’escola el curs 2014-2015.

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat.

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat aquest projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i augmentar l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques. Pel que fa a 3r i 5è tenen planificada una sessió de Coneixement del medi (ciències) en anglès, Science; i a 6è, un dels blocs de continguts de l’àrea d’Educació en Valors socials i cívis que es treballa a nivell d’expressió oral, també s’impartirà en anglès donant-li en nom de Citizenship.

El treball estarà guiat en 3 eixos:

 • Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials
 • El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars
 • Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Els objectius del projecte són:

 • Millorar la comprensió oral i lectora en llengua anglesa de l’alumnat de CS.
 • Millorar l’expressió oral i escrita en llengua anglesa de l’alumnat de CS.
 • Promoure el plurilingüisme amb les diferents festes i activitats del centre a la comunitat educativa.

Amb aquests objectius es vol aconseguir:

 • Promoure una metodologia basada en la pràctica oral.
 • Fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
 • Augmentar la presència de la llengua anglesa a l’escola, per tal de fer-la més funcional i significativa.

El projecte s’aplicarà, principalment, a Cicle Superior (5è) a les àrees

 • Ciències naturals (Science)
 • Ciències socials (Science)

Una de les sessions setmanals d’aquestes àrees s’impartiran en llengua anglesa i es convertirà en Science (ciències naturals i socials)

El projecte es lidera pel Grup Impulsor, un grup de mestres del centre que fan el seguiment i apliquen les accions educatives directament a les aules.

Tot el treball s’evidenciarà amb:

 • Recull de vídeos al Moodle del centre
 • Recull d’experiències (explicació i foto) a la Intranet del centre
 • Document “Projecte educatiu” (apartat Plurilingüisme al centre)
 • Treball plàstic del centre.

Es duran a terme diferents accions i activitats:

 • Recull de vídeos (en ocasions subtitulats en anglès) de Medi (temes treballats) i E.Física (jocs i esports).
 • Explicació d’alguns continguts de medi natural i social en llengua anglesa (íntegrament)
 • Treball de valors a nivell oral en anglès a 6è
 • Lectures en llengua anglesa
 • Presentació d’activitats en dues llengües (català i anglès) a Ed. Física
 • Espai de biblioteca d’aula amb llibres en llengua anglesa
 • Desdoblament de grup per treballar l’expressió escrita a 6è.
 • Treball de valors a nivell oral en anglès a tota la Primària.
 • Expressió en llengua anglesa a l’aula (esquetxos…).
 • Prova avaluativa d’expressió oral per 6è.
 • Introducció de referents en llengua anglesa en l’exposició i decoracions del centre (festes escolars, activitats de l’Escola Verda, normativa TIC)
 • Introduir espais i textos en anglès al web
 • Activitats puntuals als diferents nivells (veure graella components grup impulsor)
 • Subscripció en alguna revista de llengua anglesa
 • Traspàs Consell Escolar.

PROJECTE AICLE A L’ESCOLA
Aquest és un projecte relacionat amb el treball que realitzem a l’escola d’AICLE:
Què és AICLE?
Qualsevol activitat a la qual la llengua estrangera es fa servir com a eina per al procés d’aprenentatge d’un contingut curricular (matèria/àrea/disciplina) no lingüístic i al qual tant la llengua como el contingut tenen un paper important.Podem dir, doncs, que AICLE és l’ensenyament de matèries o continguts acadèmics mitjançant una llengua vehicular que els estudiants no dominen prou; és a dir, una llengua estrangera.
Avantatges de l’enfocament AICLE:
En front de les classes de gramàtica (on s’han d’aprendre i practicar sons, vocabulari i estructures gramaticals en contextos no reals), l’enfocament AICLE és molt adequat per a aprendre una llengua estrangera perquè:

 • Els alumnes, igual com han fet al aprendre la seva llengua materna, es troben amb la llengua estrangera en un context “familiar”, espontani i natural. D’aquesta manera, els nois i noies van aprenent la llengua sense adonar-se que ho estan fent i sense la pressió d’haver d’aprendre tot allò que se suposa que s’ha d’aprendre a les classes de llengua estrangera.
 • La llengua estrangera resulta pertinent a l’alumnat; és a dir, amb ella hauran de construir i interpretar missatges reals i útils per tal d’anar avançant en l’aprenentatge dels continguts de la matèria que estan treballant.
 • Facilita la pràctica de la llengua ja que l’exposició que tenen a aquesta a les classes d’idioma resulta molt curta. Dins d’un enfocament AICLE, l’exposició a la llengua estrangera es multiplica i les oportunitats que els alumnes tenen de fer-la servir també.
 • Promou el treball cooperatiu entre els alumnes per tal d’avançar en l’aprenentatge.
 • Sempre permet aconseguir fites, per petites que aquestes siguin, refermant, així, la confiança en un mateix.
 • Democratitza els aprenentatges en contextos de forta immigració ja que, pel que fa a la llengua vehicular que es fa servir, l’alumnat es troba en condicions semblants de competència.
 • És un programa d’aprenentatge molt versàtil perquè pot aplicar-se a qualsevol edat, amb molt diverses durades, i a qualsevol matèria.

Per què funciona AICLE?

 • Aquest mètode funciona perquè fa que s’aprengui la llengua estrangera i, a l’hora, no es deixen d’aprendre el continguts de la matèria que s’està treballant, tot i que, això sí que es veritat, alenteix aquest procés d’aprenentatge. A més, tampoc afecta negativament l’aprenentatge de la llengua o llengües primeres, sinó que, al contrari, ajuda a formar l’estructura del Llenguatge als alumnes.
 • Per aprendre una llengua, és necessari un nombre mínim d’hores d’exposició a aquesta llengua. Això vol dir que, quan més hores estigui l’alumne immers en un context de llengua estrangera, millor i més ràpidament l’aprendrà. Amb aquest programa, el temps d’exposició a la llengua estrangera s’incrementa, incrementant-se també la possibilitat de millorar l’aprenentatge d’aquesta llengua.
 • AICLE dóna l’oportunitat d’interactuar en la llengua estrangera des de dos punts de vista: per un costat, l’alumne rep inputs dels “experts” (és a dir, els professors); i de l’altre, també els rep dels “iguals” (és a dir, de companys que estan a un nivell semblant al propi). Agafant com a mirall la manera en què els nens aprenen la seva llengua, aquest mètode vindria a ser semblant: el nadó rep missatges verbals tant correctes com incorrectes, i, un cop processada aquesta informació, és capaç de discriminar què és vàlid i què no ho és i anar creant el seu llenguatge.
 • Un aspecte que s’ha de tenir en compte és que, tot i que a les classes AICLE la llengua vehicular és molt important, cal no oblidar que allò que realment s’està aprenent són uns continguts. Això fa que els alumnes, davant la necessitat de comunicar-se, hagin d’esforçar-se per transmetre els seus coneixements, però deixant de “preocupar-se” per la llengua com ho fan a les classes de gramàtica i es mostrin més lliures i naturals a l’hora d’utilitzar-la. D’aquesta manera, l’ús de la llengua és realment pertinent per als alumnes: la fan servir amb una utilitat clara.
 • Un enfocament AICLE, doncs, prioritza els continguts dels missatges, és a dir: l’èmfasi es posa sobre allò que es vol dir, i no tant sobre com es diu. Però, per tal que la llengua també es vagi assolint i no ens quedem només amb els continguts, els professors han de ser capaços Introduir ajustaments que ajudin als aprenents a comprendre la relació entre el significat i la forma.

Descripció del projecte a l’escola
Amb aquest projecte es pretén utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en l’aprenentatge de l’àrea de Ciències (contingut de l’àrea) i introduir la llengua estrangera a la vida quotidiana a l’aula, dins d’una àrea no lingüística.

 • Es dedicarà 1hora setmanal/1hora setmanal (oral)
 • Els continguts es coordinaran entre el/la mestre/a de llengua estrangera i la tutora responsable de l’Àrea de Ciències.
 • No es repetiran els continguts en català i en anglès, en el mateix curs.
 • Amb aquest projecte es pretén usar la llengua estrangera per aprendre i aprendre a usar la llengua estrangera.
 • Coordinació entre les mestres de llengua anglesa, setmanalment 1 hora.
 • L’alumnat disposarà d’un dossier creat per les mestres de Science, amb l’objectiu de fer un recull dels aprenentatges i un seguiment de la seva avaluació.
 • Es farà ús de materials manipulatius i, sobretot, audiovisuals per presentar tots els continguts a treballar.

Els objectius específics són:

 • Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle de comunicació en les sessions de coneixement del medi.
 • Incrementar a la nostra escola, el nivell de qualitat i de comunicació en llengua anglesa.
 • Entendre el missatge global a partir del context i del vocabulari.
 • Dominar i aplicar el vocabulari específic de l’àrea treballada en anglès.
 • Expressar-se de manera entenedora sobre temes propers a ells.
 • Millorar l’atenció a la diversitat i respectar el ritme d’aprenentatge de cada alumne/a.
 • Fer que l’alumnat gaudeixi en tots els aspectes del procés d’aprenentatge de la llengua anglesa i de Ciències.
 • Donar prioritat a la llengua oral en els aspectes de comprensió i expressió.
 • Ajudar a desinhibir-se en l’ús de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar la seva capacitat d’expressió oral per produir missatges, expressar opinions, necessitats, interessos, vivències, …
 • Mostrar tolerància i respecte envers les produccions dels altres.
 • Potenciar la participació i la collaboració en les activitats.
 • Assolir els objectius de medi, fixats pels mestres de cada nivell, que s’imparteixen en anglès.
 • Potenciar la competència plurilingüe i intercultural.

Temes que es treballaran:

SCIENCE 5è
1r trimestre Animals world(animals vertebrats i invertebrats)
2n trimestre Wonders of the world(monuments del món)
3r trimestre Healthy life(vida saludable)

Criteris d’avaluació del projecte:

 • Adequar les unitats didàctiques als nivells de 5è.
 • Coordinar l’àrea entre tots els mestres implicats.
 • Valorar les activitats realitzades.
 • Assolir els objectius/ continguts proposats.
 • Valorar la funcionalitat del projecte.
 • Incrementar la qualitat de l’ensenyament de l’anglès en una altra àrea.
 • Valorar la utilitat de l’aplicació del projecte en una àrea: Ciències

Com s’avaluarà?
Pel que fa a l’alumnat, es durà a terme una avaluació continuada, amb els següents parts:Avaluació inicial: Abans de començar cada unitat es farà una avaluació inicial on podrem veure el grau de coneixements que té l’alumnat, dels temes proposats.Avaluació contínua: A mesura que es vagin desenvolupant les diferents activitats, farem una avaluació contínua per veure què van aprenent els nens i nenes. Es farà un seguiment diari tant del treball a l’aula com del treball individual, d’aquesta manera totes les activitats i la participació a l’aula seran valorades. Avaluació sumativa: Al finalitzar cada trimestre, es realitzarà una petita prova d’avaluació dels aprenentatges. Aquesta prova constarà en fer activitats similars a les que s’han fet al llarg del tema per veure si s’han assolit els objectius proposats a l’inici de cada unitat. Els alumnes també podran fer una autoavaluació de cada un dels temes, on hauran de reflexionar amb l’ajuda del mestre el que han après.

L’avaluació seguirà els següents criteris:

 • Captar el missatge de les produccions orals i escrites.
 • Conèixer i aplicar el vocabulari específic de cada unitat didàctica.
 • Escriure paraules i petits textos, depenent del cicle.
 • Expressar les seves opinions, vivències en la llengua estrangera.
 • Mostrar interès per la matèria i per la llengua, tot intentant reproduir el ritme, l’entonació i la pronúncia correctament.
 • Gaudir de l’aprenentatge del coneixement del medi en anglès.
 • Potenciar la participació en les activitats orals i escrites.
 • Mostrar respecte i tolerància envers els altres.

L’avaluació de les sessions de AICLE computarà dins de la nota de Ciències amb un 25% de la nota global de l’àrea. La mestra especialista facilitarà les notes al mestre/a tutor/a per a que pugui fer-ne els percentatges.A nivell d’informe d’avaluació per les famílies, els temes de Science apareixeran com a bloc de l’àrea en concret, escrit en anglès i avaluat per la mestra d’AICLE.