L’avaluació a l’escola

“De l’avaluació de continguts
a l’avaluació de competències.
El resultat és el fruit de tot un camí.”

 

A la nostra escola….COM ENTENEM L’AVALUACIÓ?

L’avaluació és:

 • Contínua i global.
 • Amb observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius.
 • Integradora de les valoracions de tots els àmbits/capacitats.
 • Amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa.
 • Centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques/capacitats.

La finalitat és:

 • Identificar els continguts i les competències/capacitats assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats.
 • Permetre als alumnes i mestres la identificació de les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.
 • Analitzar, valorar i reorientar, si cal, l’acció educativa dels mestres i dels centres i prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixen les competències bàsiques/capacitats previstes.

Caldrà tenir present que els aprenents aprenen MÉS I MILLOR sí…

 • Entenen clarament allò que s’espera que aprenguin.
 • S’involucren en les tasques escolars i prenen decisions dels passos a seguir, són conscients dels errors i saben autoregular-se.
 • Reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo.

Què avaluem?

Per tal de dur a terme aquesta avaluació prenem com a referència:

 • Els criteris i indicadors d’avaluació de cada àrea i cicle.
 • L’assoliment de les competències bàsiques/capacitats, sobretot en finalitzar l’etapa.
 • El treball fet a classe i les tasques encomanades.
 • L’interès, participació, actitud i esforç demostrat per l’alumne/a (actituds i hàbits)

Nomenclatura a Ed.Primària:
Per enregistrar els resultats de l’avaluació fem servir la gradació següent:
AE – Assoliment excel·lent
AN – Assoliment notable
AS – Assoliment satisfactori
NA – No assolit
La qualificació de les proves serà utilitzant aquesta nomenclatura i caldrà fer un retorn qualitatiu. Es podrà utilitzar tampons amb missatges positius.

Nomenclatura a Ed.Infantil:
Els diferents indicadors d’avaluació dels informes d’EI s’avaluaran segons:
Gairebé mai
A vegades
Normalment
Sempre

Quin és el procediment?

 • L’equip docent que participa a l’aula es reuneix en sessió de Comissió d’Avaluació per comentar el procediment acadèmic de l’alumne/a, on es fa seguiment, s’avalua la dinàmica del grup i el fan constar les competències de cada alumne/a.
 • De forma trimestral, s’emet un informe que es fa arribar a les famílies. A final de curs es redacta l’informe final d’etapa o de nivell.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Criteris d’avaluació a Educació Infantil

Criteris d’avaluació a Cicle Inicial

Criteris d’avaluació a Cicle Mitjà

Criteris d’avaluació a Cicle Superior

 

Cada infant té uns trets diferencials, una singularitat que convé viure de forma positiva, són molt diverses les raons per les quals els infants són diferents els uns dels altres (per raons biològiques, evolutives, familiars, socials…). El mestre ha de conèixer i respectar aquests ritmes i l’avaluació que en faci ha de ser qualitativa, ha de poder valorar de manera objectiva i explicativa l’evolució que han fet els infants, com s’ha produït, amb qui, quan, etc. sense cap voluntat de qualificar ni d’etiquetar-los. (Currículum i orientacions d’Ed.Infantil, segon cicle, juny2016)