Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

 

Nom

Representació

Inici

Raúl Rubio Mallén President/Director del centre
Raquel Fernández Rosa Cap d’estudis
Àngela Pasquina Fíguls Secretària
Eva Vadillo Margarit Regidora representant de l’Ajuntament
Isabel Cejudo Orgué Representant sector professor/es 2016
Joana Martínez García Representant sector professor/es 2016
Esther Molés Bellés Representant sector professor/es 2016
Mònica Alemany Romero Representant sector professor/es 2018
Ana B González García Representant sector professor/es 2018
Xavier Pagès Ortiz Representant sector professor/es 2018
Ana Claver Moreno Representant sector  pares/mares alumnes 2016
Ruth Vazquez Hontorio Representant sector  pares/mares alumnes 2016
Núria Raventós Godall Representant sector  pares/mares alumnes 2016
David Roig Solé Representant sector  pares/mares alumnes 2018
Marta Gabarrón Galisteo Representant sector  pares/mares alumnes 2018
Jennifer Hernández Martínez Representant AMPA
Yudolan López Salgado Representant sector PAS 2014

 

Comissió Permanent

Comissió Econòmica

Raúl Rubio Mallén President (Director) Raúl Rubio Mallén President (Director)
Raquel Fernández Rosa Cap d’Estudis Núria Raventós Godall Representant pares
Ana Claver Moreno Representant pares Xavier Pagès Ortiz Representant professors/es
Ana B González García Representant professors/es Eva Vadillo Margarit Representant ajuntament
Àngela Pasquina Fíguls Secretària Àngela Pasquina Fíguls Secretària

Comissió Convivència

Representants al Consell Escolar Municipal

Raúl Rubio Mallén President (Directora) Raúl Rubio Mallén Equip directiu
David Roig Solé Representant pares/mares Joana Martínez García Representant professors/es
Marta Gabarrón Galisteo Representant pares/mares Ruth Vazquez Hontorio Representant pares/mares
Esther Molés Bellés Representant professors/es
Joana Martínez García Representant professors/es   Coeducació
Àngela Pasquina Fíguls Secretària Mònica Alemany Romero

 

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

a)  Presentar el projecte educatiu i les modificacions corresponents.

b) Presentar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Presentar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Presentar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Presentar la carta de compromís educatiu.

f) Presentar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Presentar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Presentar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

2. El consell escolar ha de conèixer les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.