Projectes d’escola

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest programa d’innovació durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa i, de l’altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació del projecte lingüístic ja existent.

Enguany, s’iniciarà el programa amb un projecte d’anglès-ciències-música aplicat al cursos de cinquè i sisè.

Per a més informació, podeu consultar: