NOFC

Les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) són un document
que pretén establir el marc de convivència del centre, complementant i respectant la
legislació vigent. El compliment per part de tots els membres de la comunitat
educativa permetrà crear l’entorn d’aprenentatge adient per assolir els objectius
pedagògics que ens proposem cada curs.