Programació General Anual de Centre

La Programació General Anual  (PGA) és el document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs, basant-se en les tres línies de millora del centre:

  • Millora dels resultats educatius
  • Millora de la cohesió social
  • Millora de la gestió i organizació del centre

Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d’avaluació.

La PGA és valorada al final de cada curs  pels diferents agents de l’escola, creant la Memòria del curs, on es recullen les actuacions fetes i pendents, a partir dels indicadors d’avaluació previstos a principi de curs.

PGA. Curs 18-19

PGA. Curs 19-20