Projecte de direcció. Període 2016_2020

El projecte de direcció és un instrument essencial de l’autonomia dels centres educatius perquè ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, en concreta l’estructura organitzativa i n’inclou uns
indicadors, derivats del que estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

Ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de
desenvolupar durant el període de mandat i, si escau, ha de formular propostes en relació amb l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu.

Podeu fer una consulta del projecte de direcció, a partir d’aquest enllaç: projecte_direcció_web