Projecte innovador

L’escola va participar en la convocatòria de Pla d’Autonomia de Centre del 2006 (PAC 06). En aquell moment només 33 centres de Primària a Catalunya signen l’acord amb el Departament d’Ensenyament. En l’actualitat hem signat un Acord de coresponsabilitat per quatre cursos.

L’escola participa en una Xarxa d’escoles innovadores per tal d’aprofundir en processos d’aprenentatge i la seva transferència a l’aula, mitjançant metodologies reflexives i participatives (Xarxa XIEP).

Els dos grans objectius que persegueix el centre són:

  • La millora dels resultats acadèmics, i
  • La millora de la cohesió social

Es desenvolupen mitjançant les següents estratègies, que són l’eix vertebrador del nostre Projecte Educatiu de Centre: