Documents de centre

En aquest apartat s’aniran publicant les darreres versions dels documents per a l’organització i la gestió del centre:

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC, abans Reglament de règim intern). Document normatiu intern, que regula el funcionament del centre, basant-se en el sentit comú, el respecte, la col·laboració i el treball.

Són unes NOFC de traspàs, renovades, en espera d’una versió d’acord amb les últimes pautes del Departament d’Ensenyament.