Documents de centre

En aquest apartat s’aniran publicant les darreres versions dels documents per a l’organització i la gestió del centre:

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC, abans Reglament de règim intern). Document normatiu intern, que regula el funcionament del centre, basant-se en el sentit comú, el respecte, la col·laboració i el treball.

Són unes NOFC de traspàs, renovades, en espera d’una versió d’acord amb les últimes pautes del Departament d’Ensenyament.

Pla d’emergència del centre docent. Aquest pla pretén ser una eina que es posa al servei del món escolar, perquè sàpiga donar resposta a situacions de risc. El pla recull les actuacions que han de dur a terme els professors, els alumnes i el personal de serveis davant d’una emergència, tot fent èmfasi en la col·laboració de tots els implicats, tant del centre educatiu com de les administracions públiques i dels serveis de protecció.