Documentació i horaris de preinscripció i matrícula

Preinscripció d’ESO. Curs 2014-2015. De l’11 al 21 de març de 2014

Horari:

Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13h.

Dimarts i dijous de 15 a 16.30h.

Documentació:

 • Original i fotocòpia del llibre de família.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant.

 • Original i fotocòpia dle DNI de l’alumne.

 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

Documentació addicional, segons els criteris complementaris, quan s’escaigui: Certificat de germans escolartitzats al centre o al centre adscrit, certificat pares o tutors legals treballen al centre, certificat renda mínima inserció, certificat discapacitat de l’alumne/a pare mare o germans, certificat família nombrosa o monoparental, certificat malaltia crònica de l’alumne/a.

Llistes amb el barem provisional: 1 d’abril

Reclamacions: 2 al 4 d’abril

Llistes amb barem definitiu: 10 d’abril

Període de matriculació: 10 al 13 de juny de 2014

Documentació:

 • Original i còpia del carnet de vacunes.

 • Dues fotografies tamany carnet de l’alumne.

 • Fotocòpia del DNI de l’altre cònyuge.

 • Autorització de l’ús d’imatge dels menors, per tota l’etapa.

 • Autorització de sortides dins del municipi.

 • Revisió de telèfons de contacte i mails de la família.

 • Ingrés de la quota de material al banc.