Estudis

L’alumnat que cursa els estudis d’ESO, segueix el currículum ESO de la LOMCE:

Segons el decret 51/2012, de 22 de maig.

La mitjana setmanal de les diferents matèries, tal com estableix el decret és:

HORES SETMANALS PER ÀREA (LOMCE)

primer

segon

tercer

quart

Català

3

3

3

3

Castellà

3

3

3

3

C. Socials

3

3

3

3

Música

2

2

Anglès

3

4

3

3

Matemàtiques

3

4

4

4

C. Experimentals

3

3

4

Educació física

2

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

E. Visual i plàstica

2

2

Tutoria

1

1

1

1

Religió o cultura i ètica

1

1

1

1

M. Optativa

2

2

2

M. Optatives específiques

10

Total

30

30

30

30