Tutoria compartida

En el nostre centre donem una gran importància a la vinculació família-escola per a dur a terme l’encàrrec educatiu. Per fomentar aquesta relació així com el seguiment acurat de l’alumnat, es treballa amb el model de tutoria compartida. L’alumnat, a part del seu tutor/a de grup, tenen un tutor/a individual que pot coincidir o no amb aquest. Sempre són professors o professores amb docència en el grup, que desenvolupen les funcions d’acompanyament i orientació personalitzada a l’alumnat i les famílies. Aquesta condició facilitarà el desenvolupament de corresponsabilitat i el vincle entre els professionals i la família.

Tot el professorat del nostre centre és tutor o tutora individual d’una sèrie d’alumnat, d’aquesta forma compartida, tothom és responsable de l’orientació de l’alumnat del centre.

El treball conjunt amb les famílies és un element que afavorirà la confiança amb el centre i, per tant, possibilitarà la continuïtat dels estudis postobligatoris de l’alumnat. Alhora, s’ha de seguir treballant per la participació i el vincle amb les institucions de la població.

portafolis-digital-tutoria-5-638