Graduat en Educació Secundària Obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

Inscripció i realització de la prova

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant el curs 2019-20 del 3 al 14 de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses entre el 17 i el 21 de febrer. Del 24 al 26 de febrer, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

El dia de la prova al mes de març, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Link d’ ensenyament   http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAcademica/PCPProvesAnualsESO