Entrevista al professor Pere Adan Chavarria.

Pere Adan és professor de matemàtiques l’Institut de Tecnificació d’Amposta es autor d’un màster universitari en innovació i investigació en educació del Departament Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (UNED). La Qualitat a l’Institut Montsià.

Per què aquest treball?
El motiu del present treball és l’anàlisi i valoració del Sistema de Gestió de la Qualitat que s’aplica a l’Institut Montsià d’Amposta com un exemple de bones pràctiques. En el curs 1999-2000 el centre va començar la seva aposta per l’aplicació d’estratègies de qualitat i millora contínua basades en la Norma ISO 9001 amb la intenció de millorar el servei ofert i aconseguir la certificació ISO 9001, que es va obtenir al juny de 2004. en el curs 2011-12, el Centre va incorporar el model de qualitat e2cat, adaptació del model d’Excel·lència Europeu (EFQM) al món educatiu realitzada per l’Associació Catalana per a l’Excel·lència en Educació
Com ha influït el fet de que hagis estat professor de l’Institut Montsià.
En el present estudi sobre la implantació dels SGC ISO i e2cat que s’utilitzen a l’Institut Montsià hi ha molt de les meves vivències personals com a docent. Era professor del centre quan, en el curs 1999-2000, es van introduir els SGC mitjançant la Norma ISO 9001. Però les meves vivències personals més intenses van ser durant els cursos 2009-10, 2010-11 i 2011-12, en què vaig ser coordinador de qualitat. Vaig acceptar el càrrec en un moment especialment difícil per la qualitat
Al setembre de 2016, el director de l’Institut Montsià, amb el qual havia estat Coordinador de Qualitat, em va explicar la seva intenció de tornar a realitzar l’avaluació e2cat i em va proposar col·laborar, com a continuïtat de col·laboracions anteriors en la realització d’alguns treballs del present màster. L’objectiu era seguir en la millora segons aquest model i arribar als 400 punts en el model. El desembre passat es va realitzar l’avaluació externa i es van aconseguir els 400 punts. Només aconseguit per vuit centres més a Catalunya.

Quin ha estat l’objectiu del treball.
L’objectiu d’aquest treball és mostrar el que ha fet i ha aconseguit l’Institut Montsià com a conseqüència de l’aplicació dels seus SGC, el model e2cat i la Norma ISO 9001, com un exemple de bones pràctiques, atès que ha obtingut nombrosos reconeixements, entre ells el diploma corresponent a la superació dels 400 punts en l’avaluació e2cat al 2017. Durant els tres anys en què vaig ser coordinador de qualitat del centre, vam canviar la manera d’entendre la qualitat i introduïm el model e2cat al centre, per la qual de saber com ha evolucionat en matèria de qualitat el que va ser el meu centre i què opina el conjunt del professorat de les millores aportades pels SGC, és per a mi del màxim interès.

Quines conclusions s’extrauen del treball.
L’Institut Montsià pot ser considerat un exemple de bones pràctiques en l’aplicació dels dos SGC que segueix el centre, la Norma ISO 9001 que garanteix la qualitat dels serveis oferts i el model e2cat que marca el seu camí cap a l’excel·lència educativa. La conjunció de tots dos models dona prestigi al centre com corrobora el professorat en les seves respostes al qüestionari amb una valoració altíssima de 8,16 sobre 10 a les contribucions dels SGC a la Imatge del Centre. Els indicadors del centre també confirmen aquesta bona imatge, tant els de percepció obtinguts en les enquestes a professorat, alumnes i famílies com els indicadors objectius, ja que mentre els alumnes en edat d’estudiar cicles formatius disminueix a la comarca, les preinscripcions augmenten.

Has vist una voluntat de relacionar el centre en el territori.
En concret la visió del centre expressada en el seu Projecte Educatiu de ser una voluntat clara de servei al territori i la seva gent es manifesta tant en les paraules del seu director com en les seves actuacions i en les del conjunt del centre. Així com la voluntat de formar els alumnes no només en els ensenyaments acadèmiques reglamentàries sinó amb una metodologia i valors que els permeti realitzar-se com a éssers humans i ser útils a la societat.

Respecte a la formació de l’alumnat.
En la seva visió, expressada en el projecte educatiu, està ser un centre capaç de millorar contínuament en el desenvolupament personal, integral i acadèmic del seu alumnat, i aconseguir un sistema de gestió del centre basat en la millora contínua. Per a aquesta voluntat de millora se serveix dels SGC que aplica. La Norma ISO 9001 per la qual és auditat cada any i dels resultats d’aquesta auditoria obté oportunitats de millora que desenvolupa, i el model e2cat que li serveix de referència a la millora.

Com valoren les auditories el professorat.
El director considera que el que menys li agrada al professorat de la qualitat és que li controlin i que les auditories es viuen amb una tensió exagerada. Intenta relaxar la tensió, si cal canviar alguna cosa ja es canviés, però defensa l’obligació de retre comptes. L’auditoria no deixa de ser una avaluació, que complís tots els estàndards tant tècnics com ètics i estigués clarament orientada a la millora. Les aportacions dels SGC a l’avaluació i millora contínua són altament valorades pel professorat.

Com es manifesta al centre la implementació dels sistemes de qualitat.
L’eficàcia, eficiència i pertinença al centre dels SGC implementats s’evidencia per les respostes donades pel centre a les necessitats de la societat en què està immers el centre, en la qual es recolza i a la qual serveix. Prova d’això són les Jornades del Emprenedoria o la participació a Montsià Actiu entre altres actuacions. Els objectius dels diferents plans estratègics precedents s’han complert en el 100% i amb una valoració molt satisfactòria per part del Departament d’Ensenyament. I les necessitats de recursos s’identifiquen atenent a totes les parts implicades.

Quines conclusions has extret sobre satisfacció de la comunitat educativa.
La satisfacció amb el centre segons les enquestes realitzades a professorat, alumnat, famílies i empreses col·laboradores és molt alta, amb el centre en general, amb les instal·lacions, amb la formació rebuda pels estudiants, entre d’altres aspectes. En les dues últimes auditories s’han considerat com a punts forts el tractament d’aquestes enquestes, en què s’utilitzen diferents tècniques de qualitat com els Paretos per a la presa de decisions.

Com arriba la qualitat a l’aula.
A la Realització del producte o servei, hi ha una preocupació constant manifestada en l’entrevista pel director que la qualitat vaig arribar a l’aula i en el pla estratègic, centrat en millorar la formació de l’alumnat. Tant les dues últimes auditories de certificació ISO com l’avaluació e2cat van considerar com un punt fort del centre el seu pla d’acció tutorial, que es preocupa de la formació integral de l’alumnat. I en l’avaluació e2cat també es van considerar punts forts: l’avaluació permanent de l’oferta formativa, les aliances amb les empreses, la realització d’activitats que permeten la interacció dels diferents grups d’interès, el fòrum del talent, l’ús de la metodologia ABP, el pla de millora personalitzat de l’alumnat després de l’avaluació i el pla d’acollida de l’alumnat. A més, es mostra en els seus enfocaments una determinació clara de servei al territori, que genera multitud de sinergies positives tant per al centre com per al territori, i especialment per a l’aprenentatge dels alumnes.

Com es valora la participació de la comunitat educativa.
La participació de la comunitat educativa és una constant en el centre. El director considera que el principal són les persones, quan es dóna suport al professorat, se l’ajuda, se li dóna confiança i s’aprecia la seva feina aquest respon. Canvia l’estructura de les aules perquè sigui més fàcil el treball per projectes que demana part del professorat, però no imposa els canvis. Tracta de convèncer sense presses.
El seu pla de formació dissenyat a partir de les necessitats detectades en totes les parts implicades; l’acollida al professorat de nova incorporació amb un curs d’introducció a la qualitat que acaba amb la presentació d’una acció de millora al director; la massiva participació del professorat en els equips de millora, amb la implicació d’alumnat i famílies; els programes d’innovació que s’apliquen i com se’ls dota dels recursos necessaris; entre altres aspectes, converteixen a l’Institut Montsià en un exemple de bones pràctiques en la participació de tota la comunitat educativa i d’utilització responsable i coherent dels recursos, especialment els tecnològics.

Per acabar quines conclusions s’extreuen dels resultats acadèmics
Els resultats acadèmics estan per sobre de la mitjana de Catalunya i dels centres del PQiMC. Va ser assenyalat com a punt fort en l’avaluació e2cat, així com el seu pla d’acció tutorial que vetlla per la formació integral de l’alumnat de manera coherent a la visió del centre manifestada en el seu Projecte Educatiu de millorar contínuament en el desenvolupament personal.

TFM FINAL PedroAAdan