Informació Reconeixement

FP Servei de Reconeixement Acadèmic de l’experiència laboral

Informació sobre el Servei de Reconeixement Acadèmic de l’experiència laboral

  • Servei que presta el centre educatiu de forma individual, a sol·licitud de la persona interessada.
  • Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació per tal de reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
  • En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional.
  • La persona prèviament ha d’haver realitzat el procés d’assessorament en la formació professionals del sistema educatiu.
  • S’adreça a les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys  2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  • Per a participar-hi ha d’acreditar amb l’informe d’assessorament que han rebut aquest servei previ, també hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de  tècnic i tècnic superior de CF de FP del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, a tal afecte presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.
  • El servei conclou amb un certificat oficial expedit pel centre on hi constaran els crèdits o unitats formatives  reconegudes.
  • El certificat  quan completin un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu, comportarà l’anotació de “Convalidat” en l’expedient acadèmic quan la persona es matriculi en el cicle formatiu corresponent amb els requisits d’accés.

Quin cost té el servei?

Preu del Servei: 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer (centres públics del Departament d’Ensenyament)

Bonificacions i exempcions del preu públic.
Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció
a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió, en els centres públics s’aplicaran, successivament , els següents criteris:

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Reclamació i recurs:

Contra els resultats finals del reconeixement acadèmic dels aprenentatges les persones interessades poden reclamar davant del centre en el termini de 5 dies des de l’endemà de la publicació dels resultats.

Contra la desestimació de la reclamació presentada davant del centre, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.