Preinscripció 2021-2022


CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2021/2022

Del 17 al 24 de març de 2021.

NOVETAT: La preinscripció és totalment telemàtica.

  • Generalització a tots els ensenyaments de la presentació telemàtica de les sol·licituds. La presentació de sol·licituds, de documentació i de reclamacions es farà de forma no presencial, utilitzant formularis telemàtics i el correu electrònic (A l’espera que l’enllaç per poder fer el tràmit estigui operatiu )

Documentació identificativa:

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació necessària per a cada criteri. Podeu consultar la següent web.