Projecte Lingüístic de Centre

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE de l’Institut La Sínia és un document que forma part del PEC, i que recull les actuacions que han de permetre al nostre alumnat l’assoliment de les competències comunicatives funcionals en diverses llengües, que els permeti participar activament en la societat i respondre als reptes que planteja la diversitat cultural i lingüística del món global. L’objectiu principal és que els nois i les noies adquireixin una competència discursiva, oral i escrita, d’acord amb els objectius generals que defineix la normativa vigent.

El PLC es va elaborar el maig del 2014, i com a document viu que s’actualitza en funció de les necessitats i canvis del centre, s’enriqueix constantment amb les aportacions de la comunitat educativa, alhora que s’actualitza i s’adapta al marc legal corresponent. El Consell Escolar de Centre n’aprova aquesta versió actualitzada el desembre del 2018 i el document segueix en constant revisió per part del professorat d’àmbit lingüístic i de l’Equip Directiu.

Podeu accedir-hi clicant al següent enllaç: PLC

Document de la resolució d’aprovació del PLC.