Consell escolar

Aquest curs 2021/2022 el Consell Escolar està format pels següents representants:

  • Sector Junta directiva: Remei López Plans (director), Isabel Ventura Tantiñá (secretària)  i Adrià Martorell Aubanell (cap d’estudis)
  • Sector Alumnat: Marc Gutiérrez Sanz
  • Sector Famílies: Mireia Sánchez Duran,
  • Sector Professorat: Montse Martín Gomila, Sílvia Altafaja Mancho, Maria Giribets Monteis, David Donat Balcells
  • Sector PAS: Sandra Pareras Coronado
  • Representant ajuntament: Alejandro Villena Urbaneja

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Acords presos pel Consell Escollar

16 de febrer de 2021

17 de desembre de 2020

8 de setembre de 2020