Història

La Secció d’Institut La Sínia és un centre públic, amb un projecte educatiu propi i innovador. Es va crear el curs 2012/2013, amb el nom provisional de Secció d’Institut Parets del Vallès II, per descongestionar l’Institut Torre de Malla i per reequilibrar territorialment l’oferta educativa al municipi de Parets del Vallès. Aquest Institut està destinat a acollir alumnes d’ESO, amb dues línies oficials, i no es contempla, per ara, la possibilitat de fer-hi ensenyaments postobligatoris.

L’edifici provisional, construït amb mòduls prefabricats metàl·lics, està situat al barri de Can Fradera, prop del nucli antic del poble, en una zona d’equipaments municipals, en un sector recentment urbanitzat i al costat del riu Tenes. El camp de futbol municipal, el pavelló d’esports i altres equipaments culturals municipals són utilitzats amb regularitat per fer activitats acadèmiques (Educació física) i complementàries (esbarjo i Tallers), gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, atès que la dotació d’espais en centres d’aquesta tipologia és clarament insuficient. Malgrat això, els mòduls prefabricats de què disposa són d’una qualitat notable i no suposen cap gran problema per desenvolupar la tasca educativa.

Malgrat les dificultats inicials, s’ha aconseguit anar dotant el centre amb els elements bàsics per facilitar l’exercici de la tasca educativa i l’aplicació de metodologies modernes: ampliació la xarxa wifi del centre i del cablejat d’algunes aules; provisió d’ordinadors de sobretaula (reciclats), projector, equip de so i armari per guardar i carregar els portàtils dels alumnes a totes les aules; dotació de mobiliari (reciclat) per als diferents despatxos i magatzems; adquisició d’eines i instruments per al laboratori i l’aula artística;  compra de llibres per a la biblioteca de centre i les biblioteques d’aula; etc.

l’Ajuntament de Parets va construir una pista de bàsquet al pati interior del centre i va instal·lar bancs, taules de tennis-taula, aparcadors per a bicicletes i patinets, a banda de les subvencions anuals per a la compra de materials didàctics. L’AFA (Associació de Familiars d’Alumnes) i molts pares i mares a nivell particular també col·laboren habitualment amb el centre.