Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al Consell Escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

Membres del Consell Escolar

Direcció: Tessa Molas Capdevila

Cap d’Estudis: Ana Belén Arias

Secretària: Carme Rimbau

Sector professorat: Pau Bueno Vila,  Adela Nolla Cerdan,  Laia Valldosera Domingo, Eduard Ortells Gálvez, Marcel Venancio Garcia, Olga Masip Domingo

Sector mares i pares: Joana Ferran Castellanos, Maria Elena Garzón Setó, Sònia Rodriguez Caravaca

Sector alumnes:  Felipe Dos Santos Carneiro, Clàudia Montserrat Guerrero, Clàudia Ruíz Anguera

Representant PAS: Àngel García Lagos

Representant AMPA: Inés Fortuny Fontgivell.

Representant Ajuntament: Maria Cros Torrents.

 

Funcions del consell escolar dels centres públics

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de collaboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de collaboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.