Registre d’activitats de tractament

Plataformes educatives

Denominació de l’activitat de tractament

CE001 Plataformes educatives

Base jurídica

Base jurídica de l’activitat de tractament:

 • Consentiment

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

 • Consentiment explícit
Finalitats del tractament

La finalitat és la gestió de les plataformes educatives utilitzades pels centres educatius que romanen sota l’àmbit competencial del Consorci d’Educació de Barcelona per a la promoció de l’acció educativa. Els usos previstos són el manteniment de la plataforma, la gestió dels usuaris i el control i seguiment dels continguts de la mateixa. Estudis estadístics.

Elaboració de perfils: NO

 • Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO

 • Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d’interessats

Categoria:

 • Empleats
 • Persones de contacte
 • Estudiants
 • Associats o membres

Col·lectius vulnerables: SÍ

 • Menors
Categories de dades personals

Dades tractades:

 • Imatge / Veu
 • Nom i cognoms
 • Categoria, grau
 • Llocs de treball

Categories especials de dades:

Cap.

Categories de destinataris
 • Plataforma del centre docent corresponent
Transferències internacionals

No aplica.

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d’avaluació i tria de la Generalitat de Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la qual pertanyen les dades i d’acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

S’apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d’Educació de Barcelona, que inclouen aquelles que es detallen en l’apartat “Llista de mesures aplicables”.


Activitats extraescolars

Denominació de l’activitat de tractament

CE002 Activitats extraescolars

Base jurídica

Base jurídica de l’activitat de tractament:

 • Consentiment

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

 • Consentiment explícit
Finalitats del tractament

La finalitat és la gestió de les activitats extraescolars impulsades i organitzades pels centres educatius que romanen sota l’àmbit competencial del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són el seguiment i control de les activitats extraescolars desenvolupades. Estudis estadístics.

Elaboració de perfils: NO

 • Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO

 • Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d’interessats

Categoria:

 • Estudiants

Col·lectius vulnerables: SÍ

 • Menors
Categories de dades personals

Dades tractades:

 • NIF / DNI / Passaport / NIE
 • Nom i cognoms
 • Historial acadèmic
 • Dades bancàries
 • Altres tipus de dades

*Curs i grup.

Categories especials de dades:

Cap.

Categories de destinataris
 • Associació de Mares i Pares d’Alumnes.
Transferències internacionals

No aplica.

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Pendent.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Pendent.


Borsa de treball

Denominació de l’activitat de tractament

CE003 Borsa de treball

Base jurídica

Base jurídica de l’activitat de tractament:

 • Consentiment

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

 • Consentiment explícit
Finalitats del tractament

La finalitat és la gestió de les ofertes de treball adreçades per empreses als centres educatius. Els usos previstos són posar en coneixement de l’alumnat les ofertes adreçades per part de les empreses, seguiment i control de les persones que s’inscriuen a la borsa de treball.

Elaboració de perfils: NO

 • Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO

 • Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d’interessats

Categoria:

 • Empleats
 • Sol·licitants

Col·lectius vulnerables: SÍ

 • Menors
Categories de dades personals

Dades tractades:

 • NIF / DNI / Passaport / NIE
 • Adreça postal o electrònica
 • Telèfon
 • Nom i cognoms
 • Signatura electrònica
 • Signatura manuscrita
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Sexe
 • Nacionalitat
 • Formació i titulacions
 • Historial acadèmic
 • Experiència professional

Categories especials de dades:

Cap.

Categories de destinataris
 • Empresa que ha adreçat l’oferta de treball al centre docent.
Transferències internacionals

No aplica.

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d’avaluació i tria de la Generalitat de Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la qual pertanyen les dades i d’acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

S’apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d’Educació de Barcelona, que inclouen aquelles que es detallen en l’apartat “Llista de mesures aplicables”.


Gestió econòmica, contractació i col·laboradors

Denominació de l’activitat de tractament

CE005 Gestió econòmica, contractació i col·laboradors

Base jurídica

Base jurídica de l’activitat de tractament:

 • Consentiment

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

 • Consentiment explícit
Finalitats del tractament

La finalitat és la gestió de les activitats de caire econòmic, financer, comptable i de col·laboració dels centres docents. Els usos són la gestió de les dades dels proveïdors i col·laboradors, gestió de pagaments, i altres possibles assistències que comportin una despesa econòmica.

Elaboració de perfils: NO

 • Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO

 • Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d’interessats

Categoria:

 • Proveïdors
 • Persones de contacte
 • Associats o membres
 • Representants legals

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals

Dades tractades:

 • NIF / DNI / Passaport / NIE
 • Nom i cognoms
 • Categoria, grau
 • Llocs de treball
 • Dades bancàries
 • Activitats i negocis

Categories especials de dades:

Cap.

Categories de destinataris
 • Agència Estatal de l’Administració Tributària
 • Entitat financera per la gestió de pagaments
Transferències internacionals

No aplica.

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d’avaluació i tria de la Generalitat de Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la qual pertanyen les dades i d’acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

S’apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d’Educació de Barcelona, que inclouen aquelles que es detallen en l’apartat “Llista de mesures aplicables”.


Alumnat

Denominació de l’activitat de tractament

Alumnat

Base jurídica

Base jurídica de l’activitat de tractament:

 • Consentiment

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

 • Consentiment explícit
Finalitats del tractament

La finalitat és la gestió de l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de
comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies en el procés educatiu.

Elaboració de perfils: NO

 • Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO

 • Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d’interessats

Categoria:

 • Estudiants

Col·lectius vulnerables: SÍ

 • Menors
Categories de dades personals

Dades tractades:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, adreça postal i electrònica, telèfon i fax de contacte, codis i claus d’accés als serveis digitals i telemàtics, imatge (per emissió de credencials identificatives personalitzades, si escau).
 • Dades de característiques personals: sexe, llengua materna, data de naixement, nacionalitat, dades familiars (dades identificatives i de contacte).
 • Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, professió.
 • Dades especialment protegides: salut (certificats o informes mèdics i certificats d’invalidesa o incapacitat necessaris per a l’adequada atenció de l’alumnat en l’àmbit escolar), necessitats educatives especials, observacions mèdiques, discapacitats.

Categories especials de dades:

Cap.

Categories de destinataris
Transferències internacionals

No aplica.

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Per gestionar l’acció educativa i orientadora, les dades de l’expedient acadèmic són de conservació permanent.

Per a la resta de finalitats, les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per la qual es van recollir i les limitacions de conservació que s’inclouen en la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa de gestió documental i arxiu, es conservaran de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades.

Per obtenir més informació sobre la normativa de conservació de dades consulteu les Taules d’avaluació documental.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Pendent.

 


Personal del centre

Denominació de l’activitat de tractament

Personal del centre

Base jurídica

Base jurídica de l’activitat de tractament:

 • Consentiment

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

 • Consentiment explícit
Finalitats del tractament

La finalitat és la gestió del personal del centre educatiu i de l’alumnat en pràctiques i l’accés als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa.

Elaboració de perfils: NO

 • Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO

 • Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d’interessats

Categoria:

 • Personal que presta els seus serveis professionals en un centre educatiu i alumnat en pràctiques en el centre educatiu.

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals

Dades tractades:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, adreça postal i electrònica, telèfon i fax de contacte, imatge (per emissió de credencials identificatives personalitzades, si escau), signatura, codis i claus d’accés als serveis digitals i telemàtics.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, nacionalitat, sexe.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional.
 • Dades economicofinanceres: dades bancàries.

Categories especials de dades:

Cap.

Categories de destinataris
Transferències internacionals

No aplica.

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Les dades que formen part de l’expedient personal es conserven de forma permanent.

La base legal que permet el tractament de les dades personals és l’exercici de poders públics, d’acord amb Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Pendent.

 


Jornades i actes de l’institut Joan d’Àustria

Denominació de l’activitat de tractament

Jornades i actes de l’institut Joan d’Àustria

Base jurídica

Base jurídica de l’activitat de tractament:

 • Consentiment

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

 • Consentiment explícit
Finalitats del tractament

La finalitat és difondre i promoure les jornades o actes organitzats per l’institut Joan d’Àustria, i per gestionar la participació, la difusió i comunicació de la informació sobre la realització de jornades i/o actes, controlar l’assistència de les persones que participen i emetre’n els certificats d’assistència, si escau. Les jornades poden incloure la captació i gravació d’imatge i veu d’organitzadors i ponents per difondre l’activitat.

Elaboració de perfils: NO

 • Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO

 • Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d’interessats

Categoria:

 • Persones externes al centre, col·laboradores en les jornades o actes organitzats per l’institut Joan d’Àustria.

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals

Dades tractades:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, adreça postal i electrònica, telèfon i fax de contacte, imatge (per emissió de credencials identificatives personalitzades, si escau), signatura, codis i claus d’accés als serveis digitals i telemàtics.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, nacionalitat, sexe.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional.
 • Dades economicofinanceres: dades bancàries.

Categories especials de dades:

Cap.

Categories de destinataris
Transferències internacionals

No aplica.

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

D’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental, es conservaran les vostres dades personals de forma indefinida.

La base legal que permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment, el qual podeu retirar en qualsevol moment.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Pendent.