Estudis

L’oferta formativa del nostre centre correspon als quatre cursos de l’ESO. Durant aquests quatre cursos basem la nostra acció pedagògica tenint en compte: 

Respecte a l’educació obligatòria: entenem l’educació obligatòria com a una formació general per als futurs ciutadans i ciutadanes. Considerem que l’objectiu de l’educació obligatòria és que l’alumne aprengui tant com pugui a partir d’allò que sap del que marca el currículum. Atès que l’educació obligatòria és per a tothom, l’únic repte comú i exigible a tots en justícia és que progressin tant com puguin a partir del seu esforç i dedicació al llarg de l’escolarització. El seu progrés es mesura respecte a ells mateixos. Treballem per a l’autosuperació i no per a la competència d’uns respecte als altres.

Respecte a l’educació integral: creiem que les persones som éssers unitaris, integrals, que hem de desenvolupar harmònicament totes les nostres capacitats. L’educació s’ha de donar en totes les dimensions de la persona (física, emocional, social, racional…). Per això estem amatents al desenvolupament físic (higiene, salut, alimentació, condició física…). Treballem sistemàticament la dimensió relacional tant a les tutories individuals com de grup. El desenvolupament, expressió i gestió de les pròpies emocions és també objecte de treball sistemàtic. Igualment, la sensibilitat social, el compromís i la solidaritat són objectes de treball, que es concreten en les estructures de participació i democràcia (tutories, delegats/des, Consell d’Alumnes…) i de cooperació amb la comunitat (grups de servei externs, obertura i acolliment…). A nivell racional, donem especial rellevància a la lògica, la coherència, l’anàlisi, les estratègies de pensament… També la dimensió expressiva, la sensibilitat artística i estètica es treballen integrades amb les altres i disposen d’una franja d’activitats específica (els tallers). Tot aquest desplegament d’aprenentatges de valors s’ha de fer de forma integrada, connectada, ajudant a donar un sentit coherent a la vida, més que no pas desenvolupant destreses inconnexes.

Respecte a l’educació en valors: la nostra prioritat és l’educació en valors. De res no serveix desenvolupar aprenentatges si la persona no té un marc ètic o normatiu que activi i ajusti en cada moment aquests aprenentatges. Els valors són els eixos de l’educació i giren al voltant del model de persona i d’aprenentatge que hem definit. Altres valors fonamentals són l’autonomia i la cooperació que regulen les dues dimensions (interna i externa) del desenvolupament.