Història

Des de l’any 1995, un grup de professors i professores de secundària es reunia mensualment per parlar i reflexionar sobre temes educatius. La inquietud que va mobilitzar aquest grup de reflexió pedagògica era sobretot de caràcter ideològic. Ja des de l’origen, es plantejava la premissa que el sistema educatiu pot ser reproductor del sistema social o bé pot ser transformador. Es van debatre, durant moltes sessions, temes com: l’escola inclusiva, els valors a l’educació, la no discriminació, l’atenció a la diversitat, etc. En un moment donat d’aquesta trajectòria, el Grup La Font va acabar definint el que, segons el seu ideari pedagògic, podria ser el centre de secundària més adaptat a les necessitats del segle XXI. 

La voluntat d’aplicar aquest projecte a un centre real va fer que es presentés al Departament una proposta d’equip docent per a un centre de nova creació. Quan hi va haver la necessitat de crear un nou centre al municipi de Sils, el projecte del Grup La Font va ser acceptat. Així, l’Institut de Sils, amb nou professors, una gran majoria dels quals, membres del grup, començà el seu camí el setembre de 2008. 

L’afany per la innovació pedagògica i la vocació de centre obert, actiu i inclusiu han estat una constant des dels inicis i s’han mantingut amb el pas dels anys. En el curs 2011-12 vam completar l’etapa d’ESO i aquestes premisses s’han anat consolidant. El resultat és un centre amb una personalitat marcada i amb un estil diferent del que veiem habitualment als centres de secundària. 

Evidentment, això fa que l’organització pedagògica i el perfil i el rol desitjables del professorat que treballa al centre no puguin ser els estàndards. Seguir mantenint el caràcter innovador amb el pas dels cursos no ha estat una tasca gens fàcil. Som conscients que el nostre projecte educatiu suposa un nivell alt d’exigència als professionals respecte a la gestió, l’organització pedagògica i la tasca docent. Això ha suposat un especial nivell d’implicació per part de tot el professorat que treballa al centre i un alt grau de coordinació.

.