Projecte educatiu

L’Institut Torrent dels Alous compta amb un equip de professorat molt il·lusionat. Es tracta d’un equip amb un grau de compromís molt profund i una gran vocació professional, que estima i respecta l’alumnat, i a la vegada aplica el màxim nivell d’exigència, tant a nivell acadèmic com a nivell relacional. 

Volem educar els alumnes des de la realitat de Rubí i projectar-los cap al futur en un context internacional. Treballem en equip. Prioritzem l’atenció personalitzada i fomentem el gust per la lectura, l’esport i la natura, la música i la creativiat. L’objectiu prioritari és que el màxim nombre d’alumnes obtingui el graduat d’ensenyament secundari i pugui fer els estudis posteriors que desitgi.

Els objectius principals del nostre projecte educatiu són:

1) posar els mecanismes per garantir l’èxit escolar per tothom, de manera que tot l’alumnat rebi l’atenció adequada segons les seves necessitats i hi hagi el menor percentatge de fracàs escolar possible.

2) aconseguir les competències bàsiques necessàries per viure i conviure al món, especialment focalitzades en la comprensió lectora i escrita en totes les àrees, és a dir, dominar la lectura i escriptura.

3) donar importància cabdal al domini de les llengües curriculars i les llengües estrangeres. En acabar l’ESO l’alumnat ha de ser competent en castellà, català, anglès i francès o alemany, si és el cas.

4) integrar les tecnologies de la informació i la comunicació en totes les accions comunicatives, tant les que tenen lloc dins de l’aula (procés d’ensenyament-aprenentatge), com al centre (intranet, moodle, classroom), comunicació amb les famílies (via correu electrònic, web, programa informàtic de tutoria), com amb l’entorn i la projecció exterior (pàgina web, revista).

5) formar ciutadans respectuosos amb el medi ambient, tolerants amb totes les idees i creences, amb capacitat crítica per analitzar la realitat i preocupats per la seva salut i benestar.

Posem èmfasi en el seguiment individualitzat des de dos punt de vista:

  • Acadèmicament: seguiment dels deures i resultats de les proves i exàmens. Tenim un dia establert per castigats per no fer deures. La biblioteca és oberta a l’hora del pati per llegir o fer deures.
  • Control i convivència: cada dia pel matí s’envia un missatge a la família d’un alumne que no ha vingut a classe i setmanalment s’envien informes de totes les incidències. Per altra banda, posem negatius per mal comportament o si la falta és greu fem comunicat per escrit a les famílies que ens l’han de retornar signat. Qualsevol baralla amb agressió física serà motiu d’obertura d’expedient disciplinari. També es posen positius per la feina ben feta. A l’hora de la sortida l’equip directiu fa torns per acomiadar els alumnes en la porta.